eneo aktuality
Sprievodca nasadením video dohľadového systému vo verejnom sektore

Sprievodca nasadením video dohľadového systému vo verejnom sektore

Použitie video dohľadového systému vo verejnom sektore zažilo v posledných rokoch explóziu rastu. Postupne, ako sa technológia vyvíjala a jej cena sa dramaticky znižovala, tak sa video dohľadové systémy stali dostupnejšie pre široké spektrum verejných organizácií. Bezpečnosť a kontrola kriminality sú najčastejšie motivačné faktory nasadenia video dohľadových kamier. Maloobchodníci používajú kamery v nádeji, že zabránia krádežiam a pomôžu pri identifikácii podozrivých osôb. Kamery sú taktiež nainštalované v bytových domoch ako prevencia voči vandalizmu a za účelom zvýšenia bezpečnosti nájomníkov. Existujú však aj iné dôvody pre nasadenie kamerového systému. Niektorí maloobchodníci používajú video dohľadový systém na analýzu správania zákazníkov – ktoré uličky sú najfrekventovanejšie, kde sa najviac zdržali, ktorý produkt bol stredobodom pozornosti atď.

bezpečnosť

Zákony na ochranu osobných údajov vyžadujú, aby organizácie, ktoré majú potrebu nasadania video dohľadových systémov, dodržiavali práva jednotlivcov na ochranu svojho súkromia, ktoré v dnešnom demokratickom zriadení zahŕňajú aj právo na vedenie života bez kontroly. Pred samotným nasadením video dohľadového systému by mali organizácie zvážiť všetky alternatívy inštalácie systému tak, aby sa predišlo invazívnosti systému do súkromného života jednotlivcov.

Za účelom pomoci organizáciám dosiahnuť súlad s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov sme sa rozhodli vypracovať tohto „Sprievodcu“, ktorý definujte zásady pre hodnotenie využívania video dohľadového systému a pre zabezpečenie minimalizovania jeho dopadu na súkromie jednotlivcov. Tieto usmernenia sa vzťahujú na video dohľadové systémy nasadené vo verejne prístupných oblastiach. Tieto usmernenia sa nevzťahujú na video dohľadové systémy, ako napríklad práca súkromných detektívov alebo taktiež na kontrolu zamestnancov.  

Dôležitá poznámka – zákony o ochrane osobných údajov (č.122/2013 Z.z.)

Desať vecí, ktoré treba vykonať pri zvažovaní, plánovaní a použití video dohľadového systému  

 1. Zistite, či by do súkromia menej invazívna alternatíva video dohľadového systému vyhovovala vašim potrebám.
 2. Vypracujte si bezpečnostný projekt na zriadenia kamerového systému.
 3. Vytvorte si politiku používania video dohľadového systému.
 4. Obmedzte použitie a zábery kamier, ako je to len na verejnom priestranstve možné.
 5. Informujte verejnosť  o použití kamerového systému.
 6. Ukladajte všetok záznam na bezpečnom mieste, s obmedzeným prístupom a „likvidujte“ ho v zákonom stanovenej lehote.
 7. Buďte pripravený odpovedať na otázky verejnosti. Jednotlivci majú právo vedieť, kto a prečo ich monitoruje, aké informácie sú zachytávané a čo sa deje so zaznamenanými snímkami.
 8. Umožnite jednotlivcom prístup k informáciám o ich osobe.
 9. Vzdelávajte operátorov o povinnosti na ochranu osobných údajov jednotlivcov.
 10. Pravidelne prehodnocujte potrebu a využitie kamerového systému.

 video dohľad


Otázky a odpovede

Ot. Za akým účelom môžeme používať kamerový systém?

Od. Existuje celý rad situácií, kedy je možné očakávať, že video dohľadový systém bude nasadený. Napríklad z bezpečnostných dôvodov pri bankomatoch alebo v obchodoch, ktoré sa nachádzajú v oblastiach so zvýšenou kriminalitou. V priestoroch, kde majú ľudia zvýšené požiadavky na ochranu súkromia, ako sú napríklad verejné toalety, kúpele, šatne na prezlečenie atď., je použitie kamerového systému nevhodné. Pri zvažovaní použitia kamerového systému sa uistite, že ste prihliadli na všetky do súkromia neinvazívne alternatívy. V prvej fáze je vhodné použiť iné bezpečnostné opatrenia, ako je napríklad umiestnenie inventáru pod zámok.

Ot. Ako môžeme manipulovať s informáciami, ktoré sme obstarali pomocou video dohľadového systému?

Od.  Informácie obstarané pomocou kamerového systému by mali byť použité len na účely, ktoré sú spojené s video dohľadom, alebo na účely, ktoré sú povolené zákonom. Napríklad, ak sú kamery nainštalované z bezpečnostných dôvodov v parkovacích garážach bytového komplexu, nesmú byť informácie zneužité na sledovanie pohybu nájomníkov. Ak však dôjde k vlámaniu do vozidla, dané informácie môžu byť postúpené policajným zložkám za účelom vyšetrovania.

Ot. Čo by sme mali mať na pamäti pri inštalácii a obsluhe bezpečnostných kamier? 

Od. Video dohľadový systém by bal byť nainštalovaný a prevádzkovaný tak, aby na svoje efektívne fungovanie využíval minimálne množstvo informácií. Tento krok pomôže zredukovať zásahy do súkromia jednotlivcov. Konkrétne:

 • Kamery by mali byť umiestnené tak, aby redukovali snímanie jednotlivcov, ktorí nie sú v cieľovej oblasti. Napríklad, bezpečnostná kamera v obchode by nemala zaznamenávať okoloidúcich mimo obchodu.  
 • Kamery by nemali byť nasmerované na oblasti, kde majú ľudia zvýšené požiadavky na ochranu súkromia, napríklad  sprchy alebo okná. Mali by byť prijaté taktiež opatrenia, aby operátor nemohol z kamery nastaviť a snímať obraz z týchto oblastí (vymaskovanie privátnych zón).
 • Zvuk by nemal byť zaznamenávaný, jedine ak si to dané nasadenie vyžaduje.
 • Ak je kamera monitorovaná, tak funkcia nahrávania by mala byť zapnutá len v prípade podozrenia a spozorovania protizákonnej aktivity.

Organizácie by mali taktiež zabezpečiť, že video dohľadový systém spĺňa všetky zákonné požiadavky na ochranu osobných údajov (č.122/2013 Z.z.). Napríklad organizácia, ktorá používa video kameru, ktorá nahráva zvuk, musí dôkladne prehodnotiť, či nedochádza k porušeniu ustanovení zákona, ktoré sa zaoberajú zberom súkromnej komunikácie.

značka monitorovania kamerovým systémomOt. Mali by sme umiestniť upozornenia na miestach kde sú kamery v prevádzke?

Od. Áno. Zákony na ochranu súkromia a osobných údajov zaväzujú organizáciu, ktorá prevádzkuje video dohľadový systém, aby umiestnila jasné a zrozumiteľné upozornenie o použití kamier pre jednotlivcov, ktorých obraz môže byť nasnímaný, ešte pred tým ako tieto osoby vstúpia do týchto priestorov. Toto opatrenie dáva ľudom možnosť nevstúpiť do takýchto priestorov, ak majú určité výhrady voči dohľadu. Upozornenie by malo obsahovať kontaktné údaje pre prípad, že by jednotlivci mali otázky alebo chceli prístup k s nimi súvisiacemu záznamu.

Ot. Aké sú naše povinnosti v súvislosti so záznamom?

Od.

 • Záznam musí byť uložený na bezpečnom mieste a prístup musí byť povolený len obmedzenému počtu autorizovaných osôb.
 • Jednotlivci majú právo na prístup k záznamu, ktorý je spojený s ich osobou. Pri zverejňovaní záznamu jednotlivcom, ktorí o to požiadali, musí organizácia zabezpečiť, že identifikačné informácie o iných nedotknutých jednotlivcoch zo záznamu ostanú neodhalené. Tento krok je možné zrealizovať pomocou technológie na maskovanie identity.  
 • Akékoľvek zverejnenie záznamu mimo organizácie musí byť zdôvodnené a zdokumentované.
 • Záznam by mal byť uchovávaný len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelov video dohľadu alebo po dobu ustanovenú zákonom. Záznam, ktorý už nie je potrebný, by mal byť náležite „odstránený“. Organizácia musí zabezpečiť bezpečné odstránenie.

Ot. Aké sú naše povinnosti voči osobám, ktoré prevádzkujú náš video dohľadový systém?

Od.  Organizácie by mali zabezpečiť primerané a priebežné školenia pre operátorov, aby sa uistili že:

 • Chápu svoje záväzky v rámci príslušných právnych predpisov, tohto „Sprievodcu“ a video dohľadovej politike danej organizácie  
 • Vykonávajú dohľad iba na účely určené organizáciou.

Ot.  Akonáhle bude kamerový systém spustený, čo musíme spraviť aby sme zabezpečili trvalé dodržiavanie zákonov na ochranu osobných údajov?

Od. Organizácia by mala pravidelne vyhodnocovať všetky aspekty fungovania svojho video dohľadového systému. Mala by najmä posúdiť, či je kamerový systém aj naďalej potrebný a mali by vziať do úvahy tieto kritéria:

 • Bol kamerový systém účinný pri riešení problémov, kvôli ktorým bol zavedený?
 • Existujú stále tieto problémy?
 • Boli by menej invazívne spôsoby riešenia problémov viac efektívne?

Ot. Akým spôsobom by mala moja organizácia dokumentovať používanie kamerového systému?

Od. Organizácia by mala vypracovať politiku video dohľadového systému, ktorá stanovuje:

 • Odôvodnenie a účel kamerového systému.
 • Umiestnenie a záber jednotlivých zariadení.
 • Akékoľvek špeciálne schopnosti systému, napríklad zvuk, zoom, rozpoznávanie tvárí alebo prvky nočného videnia.
 • Odôvodnenie a účel umiestnenia jednotlivých komponentov a zvolené uhly záberov.
 • Personál oprávnený na prevádzku systému a prístup k informáciám ktoré obsahuje.
 • Doba počas ktorej je video dohľadový systém aktívny.
 • Ako a kedy prebieha nahrávanie.
 • Miesta, kde bude signál z jednotlivých zariadení prijímaný a monitorovaný.
 • Usmernenia pre správu záznamu kamerového systému, vrátane  bezpečnosti, použitia, poskytovania a uchovávania.
 • Proces pre bezpečnú „likvidáciu“ záznamu.
 • Postup pri neoprávnenom zverejnený záznamu.
 • Postup pre jednotlivcov ohľadom prístupu k osobným informáciám.
 • Sankcie pre zamestnancov a kontraktorov pri nedodržaní politiky organizácie.
 • Individuálne zodpovednosti za dodržiavanie ochrany osobných údajov a presné označenie osoby, ktorá je zodpovedná za zodpovedanie otázok o video dohľadovom systéme.

 GeoVision GV-VMS

 

Pavol Kollárik
Plettac Systems s.r.o.

2015-05-25 Okom odborníka
Continue shopping Compare

has been added to your wishlist.

Continue shopping My wishlists
Content

Hľadáte špeciálne kamerové systémy?

Navštívte našu stránku www.plettac.sk. Nájdete tu kamery do vysokých teplôt, radiačného a výbušného prostredia, s vysokou odolnosťou voči EMC, riešenia pre armádu, dopravu, energetiku a ďalší priemysel.

Plettac Systems - kamery pre špeciálne systémy
Content

Termovízne systémy!

Vytvorili sme unikátne termovízne systémy založené na kombinácii termovíznych kamier a inteligentného softvéru. Čo všetko naše systémy dokážu a kde sa dajú použiť, sa dozviete na www.thermalcam.eu.

Thermalcam - termovízne systémy